Thông Báo: Giỗ Tổ Tộc Phan Quang - tại Phong Thử ngày mùng 7 tháng 2 (AL) hàng năm. Và Chủ Nhật Tuần đầu tháng 3 (AL) tại Nhà Thờ Tộc Phan - TPHCM

Blog single photo

Ô CHÂU CẬN LỤC

Ô CHÂU CẬN LỤC

Do : Dương Văn An biên soạn 
Trịch Khắc MạnhNguyễn Văn Nguyên
dịch nghĩa, chú thích  

Quyển 3 Phần BẢN ĐỒ (Trang 43)  
Huyện ĐIỆN BÀN có 60 xã  
Đức Ký. Nông Sơn, Bất Nhị. Đông Bàn, Hoa Thử, Da Thử, Kỳ Ba, Giáng La, Cẩm Đăng, Ô Kha, Lỗi Sơn, Thạch Phổ, Tử Sa, Giáo Ái, Bồn Khúc, Lệ Sơn. Da Cốc. Bằng Trạch, Ái Dái, Phiếm Ái, Kim Nê, Yến Nê, Thuỷ Loan, Kim Toại, Diễm Sơn, Quảng Hoá, Thị Phụ, Hoa Hồ, Liên Trì, Mai Giản, Lai Nghi, Phong Hồ, Giản Đông, Minh Châu, Kim Sa, Bình Sá, Bích Trâm, II Khúc, Lôi Trạch, Mông Linh, Mông Nghệ, Dịch Khang, Thọ Khang, Phú Khang, Chiêm Sơn. Trà Đình, Văn Quật, Thi Lai, Lang Chu, Mạc Xuyên, Hoai Phổ, Cầm Pho, Ban Cố, Kim Lũ, Nhân Chiêm, Uất Luỹ, Duyên Đổ, Cẩm Lệ, Cúc Luỹ, Lỗ Giản, Thạc Giản, Vân Dương, Kim Quất, Hoá Khuê, Kim Khuê, Đại Đái.

Top